List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế (mẫu) về Tổ chức và Hoạt động của Phòng Nội vụ Quận – Huyện.

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh An Giang. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang