List/Grid

Tag Archives: quyết định số 01/2008/QĐ-BXD

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng  quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của bộ trưởng bộ xây dựng.

Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008

Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008

Quyết định số 905/QĐ-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành 14/07/2008 về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.