List/Grid

Tag Archives: Quyết định 995/2008/QĐ-BKH

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008 do Bộ Hế Hoạch và Đầu Tư ban hành ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành kế hoạch và đầu tư