List/Grid

Tag Archives: Quyết định 98/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý