List/Grid

Tag Archives: Quyết định 937/2008/QĐ-BKH

Quyết định 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008

Quyết định 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008

Quyết định 937/2008/QĐ-BKH do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành ngày 23/07/2008 Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.