List/Grid

Tag Archives: Quyết định 93/2008/QĐ-UBND

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh