List/Grid

Tag Archives: Quyết định 92/2008/QĐ-UBND

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố