List/Grid

Tag Archives: Quyết định 86/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh