List/Grid

Tag Archives: Quyết định 85/2008/QĐ-UBND

Quyết định 85/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/12/2008

Quyết định 85/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/12/2008

Quyết định 85/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ (Khoá VIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa