List/Grid

Tag Archives: Quyết định 83/2008/QQD-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo

Quyết định 83/2008/QQD-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quyết định 83/2008/QQD-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quyết định 83/2008/QQD-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông