List/Grid

Tag Archives: Quyết định 71/2008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định 71/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2008

Quyết định 71/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2008

Quyết định 71/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề