List/Grid

Tag Archives: Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09/12/2008

Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09/12/2008

 Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp