List/Grid

Tag Archives: Quyết định 67/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi một số nội dung Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010