List/Grid

Tag Archives: Quyết định 66/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008

Quyết định số 66/2008/QĐ-BTC ngày 04/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện”