List/Grid

Tag Archives: Quyết định 5302/QĐ-UBND

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5302/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) của phường 12, quận 6