List/Grid

Tag Archives: Quyết định 50/2008/QĐ-UBND

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội  ngày 10/12/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/12/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội