List/Grid

Tag Archives: Quyết định 49/2008/QĐ-BTTTT; Quyết định số 49 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí; trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt độn

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 tháng 09 năm 2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 26 thángn 09 năm 2008 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí.