List/Grid

Tag Archives: Quyết định 40/2008/QĐ-BCT

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ – BTC do Bộ công thương ban hành ngày 31/10/2008  ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của bộ công thương.