List/Grid

Tag Archives: Quyết định 33/2008/QĐ-NHNN

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với khách hàng.