List/Grid

Tag Archives: Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN  ngày 03/12/2008

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN  ngày 03/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước