List/Grid

Tag Archives: Quyết định 32/2008/QĐ-BCT; Quyết định số 32 của Bộ Công thương ngày 23 tháng 09 năm 2008; bãi bỏ quy định địa bàn xa Cảng Quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý mua bán xăng

Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT ngày 23/09/2008

Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT ngày 23/09/2008

Quyết định số 32/20008/QĐ-BCT Của Bộ Công thương ngày 23 tháng 09 năm 2008 về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa Cảng Quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý mua bán xăng, dầu.