List/Grid

Tag Archives: Quyết định 29/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008

Quyết định 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008

Quyết định 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ Giao thông  ban hành về vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam