List/Grid

Tag Archives: Quyết định 291/QĐ-BTC

Quyết định 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009

Quyết định 291/QĐ-BTC ngày 12/02/2009

Quyết định 291/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.