List/Grid

Tag Archives: Quyết định 27/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 04/08/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 04/08/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 04/08/2008 do Bộ Y Tế ban hành huỷ bỏ quyết định số 2032/1999/qđ-byt ngày 09 tháng 7 năm 1999 của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độcvà quyết định số 3046/2001/qđ-byt ngày 12 tháng 7 năm 2001của bộ trưởng bộ y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc.