List/Grid

Tag Archives: Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang ban hành ngày 29/07/2008 về chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.