List/Grid

Tag Archives: Quyết định 22/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Ngày 07 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 22/2008/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010.