List/Grid

Tag Archives: Quyết định 19/2009/QĐ-TTg

Quyết định 19/2009/QĐ-TTg ngày 06/02/2009

Quyết định 19/2009/QĐ-TTg ngày 06/02/2009

Quyết định 19/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.