List/Grid

Tag Archives: Quyết định 174/2008/QĐ – TTg

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.