List/Grid

Tag Archives: Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

Quyết định 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008

Quyết định 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn