List/Grid

Tag Archives: Quyết định 1671/QĐ-VPCP

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1671/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010”