List/Grid

Tag Archives: Quyết định 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Quyết định 1656/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1656/QĐ-VPCP ngày 31/12/2008

Quyết định 1656/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Thiết kế và liên kết hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cập nhật từ Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Văn phòng Chính phủ”