List/Grid

Tag Archives: Quyết định 163/2008/QĐ-TTg

Quyết định 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020