List/Grid

Tag Archives: Quyết định 155/QĐ-TTg

Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/02/2009

Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/02/2009

Quyết định 155/QĐ-TTg ngày 09/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025