List/Grid

Tag Archives: Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách cán bộ không chuyên trách cơ sở

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.