List/Grid

Tag Archives: Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 11.02.2009

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 11.02.2009

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của ỦY Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su