List/Grid

Tag Archives: Quyết định 1408/QĐ-BXD

Quyết định 1408/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 04/12/2008

Quyết định 1408/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 04/12/2008

Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ Xây dựng quy định về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.