List/Grid

Tag Archives: Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức – cán bộ

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành uy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.