List/Grid

Tag Archives: Quyết định 123/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008

Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008

Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi