List/Grid

Tag Archives: Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 21/07/2008 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.