List/Grid

Tag Archives: Quyết định 118/2008/QĐ-BTC

Quyết định 118/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/12/2008

Quyết định 118/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/12/2008

Quyết định 118/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan