List/Grid

Tag Archives: Quyết định 118/2008/QĐ-BNN

Quyết định 118/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/12/2008

Quyết định 118/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/12/2008

Quyết định 118/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản