List/Grid

Tag Archives: Quyết định 117/2008/QĐ-BNN

Quyết định 117/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/12/2008

Quyết định 117/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 11/12/2008

Quyết định 117/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm