List/Grid

Tag Archives: Quyết định 114/2008/QĐ-BTC

Quyết định 114/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008

Quyết định 114/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008

Quyết định 114/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.