List/Grid

Tag Archives: Quyết định 11/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum  về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum