List/Grid

Tag Archives: Quyết định 11/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp

Quyết định 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008

Quyết định 11/2008/QĐ-BTP ngày 29/12/2008

Quyết định 11/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư Pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý