List/Grid

Tag Archives: Quyết định 105/2008/QĐ-TTg

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 105/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.