List/Grid

Tag Archives: Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán mức thu lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum