List/Grid

Tag Archives: Quyết định 101/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008.