List/Grid

Tag Archives: Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán phí Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn