List/Grid

Tag Archives: quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 17/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.